Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха студијског програма основних академских студија ОАС Рачунарске науке је образовање стручног кадра за рад у свим привредним организацијама и институцијама на пословима који захтевају развој и примену софтвера и информационих технологија. Захваљујући широкој теоретској основи коју овај студијски програм нуди, ти стручни кадрови ће бити у стању да се ухвате у коштац са различитим врстама проблема и да прате сталне промене које се дешавају у овој области. Студентима који изаберу изборне предмете из групе предмета оријентисаних ка настави информатике би се евентуално пружила могућност да раде и као наставници инфор-матике у школама. Коначно, једна од сврха овог студијског програма је и да пружи одгова-рајућу подлогу даљем усавршавању и образовању из области рачунарских наука, пре свега у оквиру мастер академских студија овог образовног профила.

Прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)  -  www.pmf.ni.ac.rs