Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Нишу, а спроводи Природно-математички факултет. У прву годину студијског програма основних академских студија Рачунарске науке могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Кандидати полажу, по сопственом избору, пријемни испит из информатике или из математике. Кандидати за упис који су положили општу матуру не полажу пријемни испит. Уместо пријемног испита, овим кандида-тима се вреднују резултати опште матуре. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 бодова). На основу услова конкурса, Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја места која су предвиђена за упис. Број места за које се расписује конкурс усклађен је са расположивим просторним и кадровским могућностима Факултета.

Табеле и Прилози за стандард 7:

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ )
(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата)