Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

Увод

Назив студијског програма Рачунарске науке
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље природно-математичке науке
Научна, стручна или уметничка област Рачунарске науке
Врста студија Основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180
Назив дипломе Информатичар
Дужина студија 3 године (6 семестара)
Година у којој је започела реализација студијског програма 2008
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)  
Број студената који студира по овом студијском програму  54 по години
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 81 по години
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) 03.07.2020. год..
Сенат Универзитета у Нишу
Језик на коме се изводи студијски програм Српски
Година када је програм акредитован 2008
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.pmf.ni.ac.rs