Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

ПОСЕБАН СТАНДАРД : КОМПЕТЕНТНОСТ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

Опис (највише 100 речи):
У претходне 3 школске године на Департману за хемију одбрањено је 16 докторских дисертација из којих је овјављено 54 радова категорије М20.
Нaстaвници и сaрaдници сa Департмана за хемију Природно-математичког факултета су у пројектном циклису од 2010. - 2020. учествовали у реализацији 11 прoјeкатa у оквиру Програма оснoвних истрaживaњa, Програма тeхнoлoшкoг рaзвoјa и Програма интегралних и интердициплинарних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У оквиру тих 11 пројеката за 4 су руководиоци били са Департмана за хемију. Свих 28 наставника СП ДАС хемија било је укључено у пројекте ресоорног министарства. Резултати пројекaта су презентовани на великом броју научних скупова и публикованих радова. Објављено је преко 400 радова категорија М20, а одређени број истраживача је био на постдокторском усавршавању и био награђиван од стране хемијских друштава и фондација. Само у  2018. и 2019. години наставници департмана су објавили 92 рада категорије М20 (12 М21а, 16 М21, 28 М22 и 36 М23).
Реализација научно-истраживачког рада остварује се у сардањи са научним институцијама у замљи и иностранству и то са:  Технолошким, Медицинским, Електронским и Факултетом заштите на раду Универзитета у Нишу, Медицинским факултетом Универзитета у Крагујевцу, Огранком САНУ у Нишу, Хемијским и Рударско-геолошкихм факултетом Универзитета у Београду, Пољопривредним факултетом, Гоце Делчев Универзитета у Северној Македонији,  „French National Institute for Agricultural Research (INRA)“, Department UMR Sciences pour l'Oenologie, са Универзитетом у Месини (Италија),  Faculty of Engineering and Science, University of Greenwich, Кент, Енглеска, Brno University of Technology и други.

Високошколска установа има програм научноистраживачког рада и акредитована је као научноистраживачка установа у складу са законом.

Табеле за стандард ПС:
Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација.
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету. (Не односи се на Факултет)
Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи.
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате.
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у установи у претходној школској години.
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује
Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су били ментори у изради доктората. (Ову табелу попунјавају само установе које раније нису имале докторате из дате области)

Прилози за стандарда ПС:
Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада
Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације.