Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса.

 • оцењивање и напредовање студената на докторским студијама врши се континуалним праћењем њиховог рада током читавог периода извођења активне наставе;
 • мерило успеха студената у савлађивању програма одређеног предмета или истраживачког студијског рада су поени који се стичу извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Студент може на предмету да оствари максимално 100 поена. Предиспитне обавезе подразумевају: предавања, семинаре и друге видове ангажовања. Испуњавањем предиспитних обавеза током наставе студент може да стекне минималано 30, а максимално 70 поена;
 • у спецификацији сваког предмета из студијског програма дат је јасан начин стицања поена, тако да студенти могу на време да предвиде своје обавезе, а критеријуми и правила оцењивања су усклађени према природи, садржају и обиму предмета;
 • укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Са положеним испитом студенти стичу тачно дефинисан број ЕСПБ бодова дефинисаних према укупном оптерећењу студента;
 • студијски-, научно- и само- истраживачки рад, као вид активне наставе, омогућава студенту упознавање са методологијом истраживања, са коришћењем литературе, обучавање за рад на различитим апаратима и увођење у специфичности лабораторијског рада, коришћење различитих метода за обраду и тумачење резултата, писање и публиковање научних радова. Студијски истраживачки рад се оцењује бројчано, оценом од 5 до 10, и сваки од њих је вреднован одговарајућим бројем ЕСПБ бодова;
 • докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и оцењује се на основу показатеља њеног научног доприноса. Дисертација представља самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује према научним публикацијама, патентима или техничким унапређењима;
 • студент може да приступи одбрани докторске дисертације након остварених најмање 150 ЕСПБ бодова и објављених научних радова у часописима категорије М20 из области докторске дисертације при чему мора бити првопотписани аутор на најмање једном раду, остварујући при томе најмање 6 бодова према критеријумима Министарства науке. Студент, такође, мора имати и један рад објављен у часопису чији је издавач Универзитет у нишу или Факултет Универзитета у Нишу на којем је првопотписани аутор. Ментор може да буде члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.
 • Табеле за стандард 8:
  Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

  Прилози за стандард 8:
  Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).
  Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске дисертације.
  Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.