Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

 • програм докторских студија хемије, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из области хемије. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци;
 • студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња мастер студија;
 • студијски програм је суштински и формално усаглашен са стратегијама развоја образовања, науке и струке у Републици Србији.
 • структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора; (Прилози 6.1-4.)
 • сви предмети су једносеместрални са одговарајућим бројем ЕСПБ бодова;
 • научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија и такође је вреднован ЕСПБ бодовима;
 • обим студија је 180 ЕСПБ бодова;
 • усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.
 • Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. (Прилог 6.4.)
 • Прилози за стандард 6:
  Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
  Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).