Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

Увод

Назив студијског програма

Хемија

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

/

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет у Нишу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна област

Хемија

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Доктор наука-хемијске науке

Дужина студија

6 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

2014

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

/

Акредитован број на овом студијском програму 

15x3

Планирани број студената који ће се уписати на  прву  годину студија  (укупан број прва x 3)  овог студијског програма

10x3

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

23.07.2020. Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски

Година када је програм акредитован

2014.

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.rs