Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 12 : Јавност у раду

Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске дисертације као завршног рада докторских студија.

  • Електронске верзије одбрањених докторских дисертација, као и извештаји комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о научним радовима кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану, су јавно доступни на званичној веб страници факултета. (Прилог 12.1.)
  • Студијски програм као и подаци о менторима, заједно са подацима о њиховој компетентности и претходним менторствима су јавно доступни на званичној веб страници факултета. (Прилог 12.2.)

  • Прилози за стандард 12:
    Прилог 12.1-Дигитални репозиторијум - сајт установе.
    Прилог 12.2a-Подаци о менторима - Прилог 12.2b сајт установе.