Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има потребну научну компетентност.

 • Универзитет у Нишу има дефинисане критеријуме за избор наставника у пољу природно-математичких наука у складу са препорукама Националног савета за високо образовање;
 • критеријуми Природно-математичког факултета за избор наставника су у складу са критеријумима Научно-стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Нишу које врши избор на предлог НН већа факултета;
 • у настави на докторским студијама учествује 28 наставника сви у сталном радном односу на ПМФ-у;
 • сви наставници су компететни за извођење наставе на докторским стидијама и имају одговарајући број радова категорије М20 (са СЦИ листе) према стандардима.
 • услове за ментора задовољава 28 наставника;
 • Табеле за стандард 9:
  Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
  Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са пуним радним временом.
  Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са neпуним радним временом. (Нису ангажовани наставници са непуним радним временом)
  Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија - допунски рад. (Нису ангажовани наставници – допунски рад)
  Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте
  Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте (Не односи се на овај СП) 
  Табела 9.6. Компетентност наставника.
  Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма докторских студија  (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог студијског програма).
  Табела 9.8. Компетентност ментора.

  рилози за стандард 9:
  Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
  Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.
  Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија. (Нису ангажовани наставници у наведеном статусу)
  Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, наставника  - допунски рад  на студијском програму докторских студија. (Нису ангажовани наставници у наведеном статусу)
  Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.  
  Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са научним звањем). (Није ангажовано особље у наведеном статусу)
  Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном процесу које нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем) (Није ангажовано особље у наведеном статусу)
  Прилог 9.8. Одлука Сената о избору  (ангажовању) гостујућег професора. (Нису ангажовани гостујући професори)
  Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму.  (Нису ангажовани наставници из иностранства)
  Прилог 9.10. Доказ о боравку за стално запослене  стране држављане издат од надлежног органа. (Нема стално запошљене стране држављане)
  Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора.