Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија.

 • курикулум докторских студија хемије је конципиран тако да даје могућност студентима да избором појединих дисциплина и предмета стекну знања, вештине и способности из различитих области хемије усаглашених са савременим трендовима развоја хемије у свету;
 • могућност креирања програма према интересу, афинитетима и склоностима студента дата је изборношћу предмета;
 • студијски програм је конципиран тако да сви студенти у прва четири семестра бирају по два изборна предмета из одговарајућег блока, из области опште и неорганске хемије (8), физичке и аналитичке хемије (14), органске хемије са биохемијом (14) или примењене, индустријске и хемије животне средине (11);
 • курикулумом су дефинисани сви предмети по обиму, садржају и начину реализације. Опис сваког предмета садржи назив, тип предмета, име професора, циљ предмета са очекиваним исходима, препоручену литературу и остале, за студенте релевантне податке;
 • на првој години студент бира у договору са ментором 4 од 23 предмета, по два из блокова 1 и 2 из различитих области хемије према предходном опредељењу;
 • на другој години студија (3. и 4. семестар) студент бира, у договору са ментором, још 4 предмета, од 24 предмета, по два из блокова 3. и 4., из различитих области хемије према предходном опредељењу;
 • сваки од положених предмета вреди 10 ЕСПБ;
 • у првом семестру студент започиње студијски истраживачки рад који се даље наставља током 2., семестра;
 • током 3. семестру студент започиње експериментални део докторске дисертације у оквиру научно-истраживачког рада 1. и наставља у 4. семестру кроз научно-истраживачки рад 2.
 • у 5. семестру докторанд анализита резултате и сагледава њихову позицију у оквиру научног поља дисертације
 • у 6. семестру студент, под руководством ментора, припрема писану форму докторске дисертације у складу са Упутством за обликовање, објављивање и достављање докторских дисертација Универзитета у Нишу, припрема излагање и презентацију докторске дисертације и приступа јавној одбрани у складу са актима Универзитета у Нишу и Природно-математичког факултета.
 • Табеле за стандард 5:
  Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија.
  Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
  Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације.
  Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама.
  Извештај 1. Извештај о структури студијског програма .

  Прилози за стандард 5:
  Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу).
  Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
  Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама.