Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

 • у складу са друштвеним потребама, потребама развоја хемијских наука, примењене хемије у различитим областима делатности (водоснабдевање, производња хране, материјала, контрола квалитета сировина и производа идр.), еколошким захтевима за очување природе и животне средине и решавање конкретних проблема загађења животне средине, расписује се Конкурс за упис на докторске студије из области хемије.
 • други разлог за упис студената је обезбеђивање научног подмлатка у различитим областима хемије и обезбеђивање наставног кадра за различите уже научне области у оквиру хемијске науке које се изучавају у оквиру студијских програма основних академских и дипломских студија, струковних студија хемије, технологије, фармације, биологије, медицине идр.;
 • број студената који се уписује на студијски програм, одређн је на основу расположивих просторних, материјалних и кадровских могућности факултета;
 • у прву годину докторских студија могу се уписати кандидати са завршеним дипломским академским студијама из области хемије на природно-математичким факултетима који су остварили најмање 300 ЕСПБ бодова, као и кандидати која су завршила четворогодишње студије из области хемије прeма прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (9.9.2005. године).
 • докторске студије хемије могу уписати и кандидати који су завршили и Факултет физичке хемије,   Технолошки факултет (одређени студијски програми о чему одлучује Департман за хемију), Фармацеутски факултет, студије фармације на Медицинском факултету.
 • ранг листа за упис студената до одобреног броја прави се на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама;
 • студенти са завршеним магистарским студијама из хемије могу уписати трећу годину докторских студија, при чему се њима признаје 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама;
 • студенти који су уписали магистарске студије могу уписати докторске студије при чему им се признаје еквивалент остварених бодова;
 • за упис на докторске студије потребно је познавање бар једног страног језика.
 • Табеле за стандард 7:
  Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за акредитацију).

  Прилози за стандард 7:
  Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).