Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 10 : Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма докторских студија и броју студената који се уписују.


Природно-математички факултет има план и буџет који су предвиђени за реализацију научноистраживачког рада. За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови, интерактивна табла и лаптоп рачунари, што омогућава најсавременије видове извођења наставе. Што се тиче извођења експерименталног дела научноистраживачког рада, студентима је на располагању велики број савремених инструмената и апарата, на Природно-математичком факултету и другим факултетима у земљи и иностранству са којима је Факултет у сарадњи.
Уз помоћ ове опреме студенти могу да обаве сва потребна испитивања и анализе предвиђене практичним делом студијског програма, као и захтевима израде докторских теза. Студентима докторских студија је на располагању велики број PC рачунара који су у акадмеској мрежи. На овај начин им је омогућено претраживање база података на Интернету, сређивање и обрада података и експерименталних резултата, писање семинарских и научних радова и задовољавање других потреба. За све предмете које обухвата студијски програм постоји литература у виду уџбеника, као и шира литература у библиотеци са великим бројем библиотечких јединица релевантних за нормално извођење студијског програма. За извођење студијског програма докторских студија хемије на располагању је укупно 1698,77 m 2 простора. Од тога 686,16 m2 чини учионички простор,
299,11 m 2 чине рачунарске учионице, а 713,15m2 су лабораторије.

Табеле за стандард 10:
Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду.
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад.

Прилози за стандард 10:
Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама.
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.