Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

У процесу реализације студијског програма, студенти продубљују постојећа и стичу нова знања и вештине. Од њих се захтева да, у складу са сличним студијским програмима у свету, прате најновије трендове у области за коју су се определили, и то како у учењу, тако и у практичном раду.

  • Критичко размишљање, активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената су особине које се код студената подстичу и развијају у наставном процесу.
  • Кроз континуално праћење и вредновање њиховог рада од стране наставника и ментора, студенти се образују да критички процењују не само свој, већ и научни рад и идеје других.
  • Студенти докторских студија се такође могу укључивати и у процес извођења наставе на основним и мастер студијама, где стичу вештине и искуства у настави, планирању, организовању и реализацији научних експеримената.
  • Израдом докторске дисертације оспособљавају се за успешно извршавање пројектних задатака и бављење научним радом.
  • Могућност избора предмета из других области хемије, или других студијских програма, омогућава студентима да задовоље своје потребе за сложенијим научним проблемима који захтевају интердисциплинарни приступ. То им омогућава и примену знања из хемије у другим наукама или у привреди.
  • Кроз образовање високостручних кадрова, оспособљених за самостални научни рад, планирање и спровођење експеримената, руковођење и извршавање пројектних задатака, примену стечених знања из хемије у другим наукама и привреди, студијски програм остварује своју сврху, која се огледа у доприносу развоја науке и општем развоју друштва.
  • Прилози за стандард 2:
    Прилог 1.1. Публикација установе