Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

Опис (највише 300 речи):

Основни циљеви овог студијског програма су стицање теоријских знања и вештина, које ће омогућити примену истих у различитим областима хемије и сродних дисциплина, у привредним, научноистраживачким, развојним, консултантским, високошколским институцијама, и то су:
 • стицање теоријских знања и стручних способности, које обухватају овладавање сложенијим појмовима и законитостима у неорганској, органској, физичкој, аналитичкој, индустријској хемији, биохемији и хемији животне средине;
 • оспособљавање за примену општих хемијских концепата, принципа и закона у решавању проблема непознате природе;
 • стицање рутине у примени савремених метода/техника хемијске анализе/карактеризације;
 • усвајање смерница методологије научно- истраживачког рада у циљу ефикасног дефинисања, планирања и извршавања истраживачког рада;
 • оспособљавање за рад у научно-истраживачким, индустријским и лабораторијама за контролу квалитета и примену стандарда квалитета;
 • оспособљавање за тимски рад, са елементима руковођења научно-истраживачким радом и радом у одговарајућим лабораторијама;
 • коришћење савремених софтверских пакета за обраду, приказивање и презентовање резултата;
 • оспособљавање за дискутовање, критички приступ и анализирање чињеница у комуникацији са стручњацима из других дисциплина на решавању интер и мултидисциплинарних проблема;
 • оспособљавање за самостално осмишљавање, формулисање и образложење пројеката као и аплицирање истих код одговарајућих фондова;
 • оспособљавање за примену иновација у изабраној области хемије;
 • оспособљавање за пренос теоријског и практичног знања у области хемије на различитим нивоима образовања.
 • Наведени циљеви су у складу са са савременим правцима развоја хемије и циљевима ПМФ-а у Нишу.одговарајуће научне дисциплине у свету.

  Прилози за стандард 3:
  Прилог 1.1. Публикација установе