Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

 • Обим студијског програма је 180 ЕСПБ бодова.
 • Трајање реализације студијског програма је 3 године (6 семестра са по 15 наставних недеља).
 • У току прве две године активна настава се реализује са 24 часова недељно (предавања, семинари, студијски и научно-истраживачки рад).
 • У 5. и 6. семестру активна настава обухвата по 20 часова недељно СИР-а и 10 осталих часова у 6. семстру за презентацију и одбрану докторске дисертације.
 • Услов за упис: остварених 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама Хемије и сродним научним дисциплинама, или завршене студије хемије у четворогодишњем трајању по Закону о високом образовању који је важио до септембра 2005; најмања просечна оцена 8,00 на претходним нивоима студија.
 • Активна настава се на овом студијском програму реализује кроз предавања у оквиру осам једносеместралних изборних предмета из четири изборна блока, студијског истраживачког рада и научно-истраживачког рада са одређеним недељним фондом часова.
 • Студент бира предмете из изабране области  докторске дисертације, за сваки предмет је утврђен начин извођења наставе и начин оцењивања студената.
 • Сваки предмет исказан је ЕСПБ бодовима.
 • Студент може остварити до 30 ЕСПБ бодова на сродном студијском програму који се реализује у Србији или у иностранству.
 • Докторске студије студент завршава израдом и одбраном докторске дисертације којом је руководио ментор из реда наставника са листе ментора на овом студијском програму.
 • После завршеног студијског програма Докторске студије, студент стиче звање доктор наука-хемијске науке.
 • Прилози за стандард 1:
  Прилог 1.1. Публикација установе