Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 • контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и анкете студената докторских студија;
 • факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета и Правилник који дефинише улогу свих чинилаца у овом процесу;
 • правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, квалитет извођења наставе, квалитет обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитет уџбеника и услова рада;
 • на основу резултата контроле квалитета предузимају се мере за корекцију и отклањања уочених недостатака наставних планова, елемената вредновања постигнутих резултата у раду;

 • Табеле за стандард 11:
  Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет,...).
  Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји. (Не постоји одбор за квалитет)

  Прилози за стандард 11:
  Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе.
  Прилог 11.2.  Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских студија.
  Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.
  Прилог 11.4. Правилник о уџбеницима.
  Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).