Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма основних академских студија „Рачунарске науке“, студент стиче опште способности аналитичког, синтетичког, логичког, критичког и самокритичког мишљења и овладава основним методама истраживања. На основу стеченог практичног и тео-ретског знања, студент је способан да препозна и имплементира решења проблема који се јав-љају у модерним информационим технологијама, у разним областима. Такође, студент стиче способност за самостални и тимски рад на пројектовању и имплементацији софтвера,  прона-лажењу ефективних, најбољих могућих начина за решавање конкретних проблема, као и за осмишљавање нових начина примене модерних технологија. Група изборних предмета оријен-тисаних ка настави информатике омогућава студенту и рад у школи.

Опис исхода учења
Савладавањем студијског програма основних академских студија ОАС Рачунарске науке сту-дент стиче широку математичку и информатичку теоријску основу која олакшава даљу надо-градњу кроз рад или школовање на вишем нивоу. У стању је да дизајнира и ефикасно импле-ментира сложене алгоритме. Поседује знања из области програмирања, софтверског инжењер-ства, база података, веб програмирања и теоретског рачунарства, потребна за рад у привреди и даље напредовање. Способан је да на јасан и недвосмислен начин пренесе своје знање и на-чин закључивања стручној и широј јавности, као и да у раду на решавању конкретних проб-лема успешно комуницира са стручњацима из области којима припадају проблеми који се решавају.

Прилози за стандард 4:

Прилог 4.1  Додатак дипломе српски Додатак дипломе енглески