УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

Документација се припрема у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма. За сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је треба означити и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже испуњеност датог стандарда.

Поред тога у припреми документације користити и ПРЕПОРУКЕ И ДОПУНСКА УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ, СЕПТЕМБАР 2007.

Институција може приложити и друге врсте прилога који документују испуњеност датог стандарда.

Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који документују испуњеност датог стандарда.

Документ треба припремити да има форму и садржај као што се наводи.

 

 

НАСЛОВ ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

 

Математика, основне академске студије

 

Садржај:

 

 

EXCEL формулар је попуњен

 

         ТАБЕЛЕ ПРИЛОЗИ

*Обратити пажњу да је један број табела измењен у односу на упутства из јануара 2007. Обратити пажњу на неке детаље и појашњења који су дати уз поједине прилоге.