Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 1 : Основни задаци и циљеви високошколске установе

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

Опис (до 300 речи)

Основни задаци Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу јесу:

  1. 1)  реализација студијских програма из области: биолошких наука, гео-наука, математичких наука, рачунарских наука, физичких наука и хемијских наука;
  2. 2)  савремено образовање студената на свим нивоима студија, које свршеним студентима омогућава адекватно запошљавање;
  3. 3)  обезбеђивање одвијања квалитетне наставе на свим студијским програмима које реализује Факултет;
  4. 4)  обезбеђивање квалитетног наставног и ненаставног особља Факултета;
  5. 5)  обезбеђивање финансијских и материјалних средстава за функционисање Факултета.
  6. 6)  реализација научно-истраживачке делатности кроз развој броја наставника и сарадника који учествују у научно-истраживачком раду, подстицање младих сарадника за усавршавања у научно истраживачким институцијама у иностранству у оквиру међународних програма размене (мобилности) сарадника и/или програма постдок­торских усавршавања и кроз подстицање истраживача да припреме и поднесу пријаве за међународне пројекте;
  7. 7)  реализација издавачке делатности кроз издавање следећих публикација: уџбеника, помоћних уџбеника, монографија, зборника, научних и стручних часописа, као и других публикација.
  8. 8)  реализација стручне делатности кроз проширење врста услуга, унапређење квалитета и квантитета услуга у духу конкурентне понуде ка трећим лицима у акредитованим и сертификованим лабораторијама и центрима.

Циљеви Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу јесу:

1) пружање могућности високог образовања под једнаким условима свим појединцима;
2) одржавање квалитета и стални развој образовног и научног процеса који се одвија на Факултету;
3) формирање квалитеног научног подмлатка у оквиру докторских студија;
4) успостављање научне и образовне сарадње са сличним инсититуцијама у земљи и иностранству;
5) укључивање у домаће и међународне научне пројекте;
6) организација научних и стручних скупова, који на адекватан начин репрезентују научна и образовна достигнућа наставника и сарадника Факултета;
7) објављивање научних и стручних резултата наставника и сарадника Факултета у домаћим, и посебно међународним научним часописима;
8) објављивање монографија, уџбеника и помоћних уџбеника, посебно оних који непосредно користе студентима у настави из појединих предмета.

 

Евиденција: Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1.