Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 12 : Унутрашњи механизми за осигурање квалитета

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.

 

Опис (највише 100 речи)

Природно-математички факултет активно и континуирано ради на прикупљању и провери квалитета, и испуњава захтеве дефинисане Стратегијом обезбеђења квалитета. У спровођењу поступака за осигурање квалитета учествују равноправно и студенти и запослени. Систематско праћење и периодичну проверу квалитета Факултет обавља у оквиру унутрашње и спољашње провере квалитета коордисаним од стране Комисије за обезбеђење квалитета Факултета и шест Комисија за обезбеђење квалитета департмана.
У другом циклусу самовредновања Факултета установљени су нови поступци и процедуре самовредновања, установљена је прецизна динамика анкетирања студената, и то: на крају сваког семестра анкетирање о квалитету силабуса и реализованој настави на предметима, и периодично (годишње), анкетирање студената о другим областима квалитета: рад служби и управе Факултета, техничка опремљеност, квалитет библиотечких ресурса и укључивање студената у одлучивање на Факултету.

Табела 12.1  Листа чланова комисије за квалитете

Евиденција:  Прилог 12.1  Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе
                          Прилог 12.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
                          Прилог 12.3  Правилник о уџбеницима
                          Прилог 12.4  Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет