Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад.

    

Кратак опис научноистраживачких и уметничкоистраживачких активности (не дуже од 300 речи)

Истраживања на ПМФ-у одвијају се реализацијом пројеката из основних истраживања, технолошког развоја, интегралних и интердисциплинарних истраживања и истраживања у оквиру ТЕМПУС и ФП програма.
Тренутно се на Природно-математичком факултету реализује 46 пројекта и то: 25 пројеката основних истраживања, 9 пројекта технолошког развоја, 11 интегралних пројеката и 1 ТЕМПУС пројекат. Више од 80% наставника и сарадникa Факултета је укључено у реализацију националних пројеката.
Осам пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја, које финансира МПНТР РС, реализују наставници нашег факултета у својству руководиоца пројекта:

1.  Електрични пробој гасова, површински процеси и примене (ОН 171025)
2.  Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена (ОН 172047)
3.  Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима (ОН 172061)
4.  Функционална анализа, стохастичка анализа и примене (ОН 174007)
5.  Развој метода израчунавања и процесирања информација: теорија и примене (ОН 174013)
6.  Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене (ОН 174025)
7.  Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW (ТР 33009)
8.  Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода (ТР 34008).

На пројектима је ангажован 161 истраживач са ПМФ-а, из редова наставника и сарадника, лабораната и запослених из категорије админи­стра­тивно-техничког особља, а у пројектне активности укључени су и студенти мастер и докторских студија Факултета, чиме се реализује јединство научно-истраживачког рада и наставног процеса.
Досадашњи резултати истраживача са Природно-математичког факултета у научним и стручним истраживањима се високо цене, о чему сведочи велики број чланака објављених уводећим међународним научним часописима  (http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/vesti/PMF_Nis_radovi_2011_12.htm). Само у 2013. години Факултет је објавио укупно 201 научни рад, док је за период 2008-2013. објавио 919 SCI-индексираних радова. Однос броја SCI индексираних радова према укупном броју наставника и сарадника ПМФ-а је 6,66.

Табела 5.1.   Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
Табела 5.2.   Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела 5.3.   Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке
Табела 5.4.   Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години

Евиденција:  Прилог 5.1  План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада
                          Прилог 5.2  Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
                          Прилог 5.3  Годишњи извештај установе или сродан документ
                          Прилог 5.4  Списак најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску годину
                                                (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)