Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 7 : Ненаставно особље

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе.

  

Опис (до 100 речи)

Ваннаставно особље организовано је у оквиру следећих организационих јединица:

-службе за наставу и науку:
- Рачунaрски центар (3 радна места),
- Издавачка јединица (1 радно место),
 - Библиотека (5 радних места).
-секретаријат Факултета:
- Секретар (1 радно место),
- Служба за опште и правне послове (5 радних места),
- Служба за материјално-финансијско пословање (5 радна места),
- Служба за наставу и студентска питања (8 радних места),
- Служба за техничке послове и обезбеђење зграде (20 радних места).
Осим наведених служби, Факултет запошљава и стручне сараднике за рад у лабораторијама, у оквиру сваког департмана посебно.
Службе у саставу Секретаријата Факултета обављају: административне послове, управно-правне послове, кадровско-персоналне послове, књиговодствено-финансијске послове, послове у вези са избором наставника, сарадника и ненаставних радника, послове у вези са основним, мастер и докторским студијама, послове обраде и припреме материјала за органе управљања и стручне органе, послове пријема и отпремања поште, архивске послове, опште послове, дактилографске послове, послове који обухватају одржавање и чување просторија, обављање и других послова предвиђених овим Статутом и општим актима Факултета.

Табела 7.1  Збирни прегед ненаставног особља по звањима и радним местима у високошколској установи
Табела 7.1 А   (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних сарадника који учествују у
                            реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима

Евиденција:  Прилог 7.1  Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1