Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 4 : Студије

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

Опис (дати са највише 500 речи у случају универзитета или академије струковних студија)  (Сваки појединачни опис дати са највише 100 речи у случају високошколске институције)
   

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија
           Студенти са завршеним основним академским студијама из математике, рачунарских наука, физике, хемије, биологије, или географије, оспособљени су да: примене стечена знања из наведених области, да покажу способност тумачења података, користе стручну литаратуру, да презентују широј стручној и научној јавности резултате свог рада.

Опис квалификације које означавају завршетак мастер академских студија
Савлађивањем мастер академских студија из математике, рачунарских наука, физике, хемије, примењене хемије, биологије, екологије, географије, или туризмологије, студенти су оспособљени да: успешно решавају поједине проблеме који се јављају у привреди и другим делатностима, решавају сложеније проблеме, интегришу знање, решавају проблеме у ширим и мултидисциплинарним областима у оквиру образовно-научног поља својих студија, у стању су да јасно и недвосмислено преносе знање широј јавности.
Уколико студенти на својим студијама изаберу предмете са садржајима из психологије, педагогије и методике одговарајуће струке, могу радити на радним местима професора у основним и средњим школама.

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија 
Завршавањем докторских студија из математике, рачунарских наука, физике, биологије или хемије, студенти су оспособљени да прихватају савремена научна знања из поједине области, и да дају оригинални научни допринос. Оспособљени су да самостално формулишу и решавају научне проблеме, како фундаменталне, тако и прблеме у вези примене фундаменталних наука у привреди и другим  наукама. Показују систематско разумевање научног поља својих студија, познају методе истраживања на том пољу. Могу да пренесу стручна и научна знања и идеје академском, професионалном окружењу, као и широј заједници.

Факултет систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма. У периоду након акредитације, Факултет је вршио анализу и корекцију студијских програма. У реализацију ових активности били су укључени студенти, кроз студентску евалуацију и анкетирање, и учешћем њихових представника у раду Наставно-научног већа и Комисије за обезбеђење квалитета. Процењивање квалитета се вршило пре свега у погледу циљева, структуре и садржаја студијских програма, исхода учења и радног оптерећења студената. Исходе учења појединих предмета дефинишу наставници и сарадници ангажовани на предмету. Хармонизацију и надовезивање исхода учења кроз већи број предмета студијског програма врше комисије за акредитацију у оквиру департмана. Дефинисани исходи, стратегија наставе и учења која ће омогућити студентима да савладају исходе учења, методе провере постигнућа исхода учења опредељују садржај наставног програма и његову организацију. Комисије за акредитацију и комисије за обезбеђење квалитета у светлу повратних информација, уколико је потребно, модификују садржај курса и методе провере знања.


Табела 4.1    Збирни преглед судијских програма који се реализују на универзитету или академији струковних студија
Табела 4.2    Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи

Евиденција:  Прилог 4.1  Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и академије струковних студија)
                          Прилог 4.2  Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи
                          Прилог 4.3  Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске установе