Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 9 : Простор и опрема

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима.

Опис (до 200 речи)

Природно-математички факултет реализује своје активности на бруто површини од 7324,21 m2,  у 3 зграде: зграда у улици Вишеградска 33, део зграде МИН-Института у улици Вишеградска 33 и део зграде Филозофског факултета у улици Ћирила и Методија 2.
Просторни капацитети и опрема Факултета одговарају потребама наставе и истраживања на свим студијским програмима.
Факултет има адекватан простор за извођење наставе (1 амфитеатар, 1 свечана сала, 13 учионицa, 43 лабораторије, 1 библиотека са 2 читаонице, 4 рачунарске учионице), просторије за наставнике и сараднике (40 кабинета), просторије за рад пословодног органа (5 канцеларија), као и просторије за рад Секретаријата Факултета (6 канцеларија).
Бруто површина простора који Факултет користи за потребе наставе и активности студената износи по студенту 7324,21/1595= 4,59 m2. Факултет располаже са укупно 1487 места за праћење теоријске и практичне наставе, што је по студенту за двосменски рад 1,9 места (2974/1595=1,9).
Факултет поседује адекватну и савремену техничку опрему за квалитетно извођење наставе: преко 10 видео бимова, 1 интерактивна табла са ПРС системом за мултимедијално праћење наставе, преко 400 рачунара (око 80 рачунара за студенте основних, мастер и докторских студија, преко 20 рачунара за ненаставно особље, око 300 рачунара за наставнике и сараднике). Сви рачунари су прикључени на локалну мрежу Факултета и са свих рачунара је омогућен приступ интернету као и информацијама у електронском облику преко академске мреже КОБСОН.
Лабораторије Факултета располажу савременим уређајима за наставни и научни рад: NMR апарат, два HPLC апарата, два GC/MS апарата,GC/MS Triple Quadrupole, ICP-MS апарат, четири UV-VIS спектрофотометра, сет за прављење хистолошких препарата, лабораторија за PCR, микроскоп са камером, стереомикроскоп (бинокуларна лупа) са камером, вакуумски систем са мерачем, дигитални осцилоскоп, систем за аквизицију података, спектроскопски уређај, ICCD камера, телескоп за Сунце са CCD камером и телескопска купола.

Табела 9.1  Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – универзитету или академији струковних студија
Табела 9.1 А   (Поље_ Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе
Табела 9.2  Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 9.3  Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи
Табела 9.4  Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу - (опрема вредна више од 100.000ЕУ)
                            

Евиденција:  Прилог 9.1  Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу
                          Прилог 9.2  Преузимање објекта: Филозофски факулет од Владе Републике Србије
                          Купопродајни уговор: Влада Републике Србије од МИН Холдинга
                          Деобни биланс Природно-математичког и Филозофског факултета
                         Извод из књиге инвентара