Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

УВОД

Назив  високошколске установе:
Универзитет: Универзитет у Нишу Факултет: Природно-математички факултет

 

Адреса:                Вишеградска 33, 18000 Ниш
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш2

Web адреса:        www.pmf.ni.ac.rs

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

Број студената

 

Основне академске студије  

1051

Мастер академске студије

378

Специјалистичке академске студије

/

Докторске студије

133

Основне струковне студије 

/

Специјалистичке струковне студије

/

Укупан број студената

1562

 

Број наставника

Предавачи

 

Проф. стр.студ.

Научни сарадници

Виши научни сарадници

Научни саветници

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

У сталном радном односу

1

/

/

/

/

41

26

36

У допунском радном односу

/

/

/

1

6

2

7

14

Укупан број

1

/

/

1

6

43

33

50

Укупан број наставника

134

 

Број сарадника

Сарадници  у настави

Асистенти

Истраживачи приправници

Истраживачи сарадници

Лектори и виши лектори

У сталном радном односу

2

37

19

15

/

У допунском радном односу

/

/

/

/

/

Укупан број сарадника

2

37

19

15

/

Укупан број сарадника

73

*Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у складу са Општим актом високошколске установе

 

Број часова реализоване

активне наставе према распореду

Предавања

Вежбе

Основне академске студије

253,50

528,50

Мастер академске студије

394,25

501,50

Специјалистичке академске студије

/

/

Докторске студије

141,49

/

Основне струковне студије

/

/

Специјалистичке струковне студије

/

/

Укупан број часова

789,24

1030,00

*Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Простор, Библиотека

85,80 м2
(+ 154,6 м2 магацин)

Простор, укупна квадратура

7324 м2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

36043

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама

58

*Податке не попуњавају универзитети који у свом саставу имају факултете са статусом правног лица