Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 13 : Јавност у раду

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима.

Опис (највише 100 речи)

Јавност рада Природно-математичког факултета обезбеђена је објављива­њем докумената на интернет страници Факултета, као што су: извештаји комисије за обезбеђење квалитета, извештаји о резултатима студентских анкета, годишњи план рада, Правилник и Стратегија у области обезбеђења квалитета, задаци,


циљеви и исходи студијских програма, износи школарине, акредитација, јавне набавке и слично. Ови документи су доступни јавности на интернет страници Факултета, преко линка http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/index.php.
На сајту Факултета постоји директан линк на одлуке Наставно-научног већа, Изборног већа, као и Савета Факултета. Све седнице ових тела Факултета су отворене за јавност.

Одлуке које се тичу студената, правовремено се истичу на огласне табле и сајт Факултета http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studentsko_organizovanje/pocetna.php
Евиденција:  Прилог 13.1  Публикације као што су Информатор за студенте, Водич за студенте, позив на сајт установе на коме се налазе подаци