Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 10 : Библиотека, уџбеници и информациона подршка

Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.

    

Опис (до 200 речи)

Природно-математички факултет поседује библиотеку са 2 читаонице, укупне површине 85.80 м2. Магацински простор библиотеке износи 154 м2.
Библиотека поседује богату збирку уџбеничке, стручне, научне и приручне литературе, која је намењена свим студијским програмима Факултета. Библиотека има 36043 библиотечких јединица (укупан фонд), првенствено из области природно-математичких наука.
Библиотечке ресурсе чине сопствени фондови књига (13269 књига и 22774 часописа) и КОБСОН (приступ електронским часописима). Поред лисног библиотечког каталога ради се и електронски каталог у бази COBISS (више од 2/3 монографских публикација се налази у том каталогу).
Факултет обезбеђује  студентима  информатичке ресурсе за савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, информациони систем, рачунарске учиноце и сервере који су намењени настави, веб сервер и мејл сервер и рачунарску мрежу Факултета.
Факултет поседује 4 рачунарске учионице опремљене савременим рачунарима (укупан број рачунара: 20+15+11+12=58  за 116 места).
Такође, постоји и сервер на коме студенти Рачунарских наука могу да користе SQL и Веб сервер у оквиру наставе рачунарских наука. Постоје и сервиси за учење на даљину (Moodle сервери 2 и SharePoint). Свим студентима је отворен мејл на Office 365.
Рачунарска мрежа факултета је заснована Cisco мрежној опреми, а пасивна мрежа је задодољава стандарде структурног каблирања и мин. 5е категорију. Кичма мреже је гигабитна. Инсталирано је више од 300 прикључака (мин. 3 по просторији). Такође постоји и бежични интернет и EDUROAM.

Табела 10.1  Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или академији струковних студија
Табела 10.2  Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи
Табела 10.3  Збирни преглед броја уџбеника по областима (на српском и другим језицима) који су доступни студентима
                            

Евиденција:  Прилог 10.1  Извод из библиотечке књиге инвентара
                          Прилог 10.2  Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој