Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 2 : Планирање и контрола

Да би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

Опис (до 100 речи):

Планирање и контрола резултата Факултета се спроводи у оквиру следећих области: студијски програми, наставни процес, научно-истраживачки и стручни рад, наставници и сарадници, студенти, издавачка делатност, библиотечки и информатички ресурси, простор и опрема, финансирање и стално праћење квалитета.

Активности које се реализују у оквиру развоја образовања и научне, истраживачке и стручне делатности обухватају: обезбеђивање одвијања наставе на студијским програмима, одређивање ангажовања наставника и сарадника за извођење наставе и испита, развој научноистраживачког подмлатка, организовање научних и стручних скупова, учествовање на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, укључивање у научне пројекте (домаће и иностране), публиковање резултата (научних и стручних радова, монографија, уџбеника и помоћних уџбеника).

Евиденција: Усвојени план рада установе- Прилог 2.1
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 2.2