Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 6 : Наставно особље

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале додељене задатке.

     Опис (до 300 речи, за високошколску установу а до 1000 речи за универзитет и академију струковних студија)

Наставно особље Факултета чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад. Наставно особље јесу: наставници, истраживачи и сарадници. Звања наставника на Факултету су: доцент, ванредни професор и редовни професор. Звање наставника страног језика на Факултету, осим горе наведених звања је и звање предавач. Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави и асистент. Наставник и сарадник бирају се у звање за ужу научну област, које су одређене Статутом Факултета.
Распоред предмета по научним областима утврђује се одлуком Већа одговарајућег департмана, а научне области Факултета одлуком Већа Факултета. Ближи услови за утврђивање предлога за избор наставника Факултета утврђује се посебним Правилником који доноси Наставно-научно веће Факултета. Декан Факултета, полазећи од планиране политике запошљавања и ангажовања наставника и сарадника Универзитета (члан 48. Закона о високом образовању) и одлуке одговарајућих органа Факултета и Универзитета, објављује конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника за уже научне области утврђене општим актом Факултета, најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран. Конкурс, са роком пријављивања кандидата од 15 дана, објављује се у гласилу Националне службе за запошљавање.


Табела. 6.1.  Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету
Табела. 6.2.  Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на универзитету
Табела. 6.1A.  Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних студија
Табела. 6.2A.  Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на академији струковних студија
Табела 6.3.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом → Excel табела
Табела 6.4.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом
Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом → Excel табела
Табела 6.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом
Табела 6.7.  Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима
Табела 6.8.  Организација наставе

Евиденција:  Прилог 6.1  Копије радних књижица наставног особља
                          Прилог 6.2  Правилник о избору наставника
                          Прилог 6.3  Уговори о ангажовању наставног особља са непуним радним временом
                          Прилог 6.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
                          Прилог 6.5  Распоред часова