Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 11 : Извори финансирања високошколске установе

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.

  

Опис (не више од 300 речи)

Финансирање Природно-математичког факултета се заснива на два извора – средствима која обезбеђује оснивач, и средствима стеченим на основу сопствених прихода Факултета, у складу са законом.
Средства из буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја која се додељују Факултету се састоје из четири дела: плате запослених и социјални доприноси, трошкови наставе и администрације, инвестиционо одржавање и средства за обављање научноистраживачког рада по одобреним пројектима, научно и стручно усавршавање запослених и набавку опреме за научноистраживачки рад.
Сопствени приходи Факултета потичу од студентских школарина и пружања услуга трећим лицима.
Имајући у виду ограничења у коришћењу буџетских средстава, Факултет утврђује приоритете у извршавању планираних активности, као начине измиривања расхода у ситуацијама утврђених ограничења.
У процесу припреме финансијског плана декан Факултета је, као одговорно лице за преузете обавезе, носилац организације процеса планирања.
Нацрт финансијског плана припрема декан Факултета у сарадњи са продеканом за материјално-финансијско пословање, руководиоцем Службе за матери­јално-финансијско пословање и секретаром, свако из своје области и нивоа одговорности.
Изради нацрта финансијског плана претходи анализа остварених резултата у претходној години, коју даје руководилац Службе за матери­јално-финансијско пословање.
Нацрт финансијског плана усклађује се са Упутством Министарства финансија у делу у коме је то потребно. Предлог финансијског плана разматра и утврђује Веће, а усваја Савет Факултета.
Нацрт плана коришћења средстава за инвестиције припрема декан у сарадњи са продеканима и уз стручну помоћ руководиоца Службе матери­јално-финансијско пословање. Нацрт плана разматра Наставно-научно веће и утврђује предлог, а предлог плана разматра и усваја Савет Факултета.
Факултет обезбеђује јавност финансијског пословања и путем извештаја о пословању а на основу завршног рачуна, као и извештаја о јавним набавкама, у складу са прописима којима се уређује материја јавних набавки, а који су доступни на линкуhttp://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/o_fakultetu/finansijski_izvestaji/2012/finansijski_izvestaj.php

Евиденција:  Прилог 11.1  Финансијски извештаји за последње три године
                          Прилог 11.2  Финансијски план за текућу (2013) годину