Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 3 : Организација и управљање

Високошколске установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

Опис организационе структуре и органа управљања установе (до 300 речи)
   

Факултет своје делатности остварује преко организационих јединица:

За наставу и науку

1.      Департман за математику
2.      Департман за рачунарске науке
3.      Департман за физику
4.      Департман за хемију
5.      Департман за биологију и екологију
6.      Департман за географију
7.      Центар за напредна истраживања у природно-математичким наукама
8.      Информациони центар

Службе за наставу и науку

9.      Рачунарски центар
10.    Издавачка јединица
11.    Библиотека

Секретаријата Факултета

12.    Служба за опште и правне послове
13.    Служба за материјално-финансијско пословање
14.    Служба за наставу и студентска питања
15.    Служба за техничке послове и обезбеђење зграде

Органи Факултета су:

  1. 1.  Орган управљања. Орган управљања Факултета је Савет. Савет Факултета има укупно 21 члан, од којих 13 чланова су представници Факултета, 3 су представници студената и 3 су представници оснивача.
  2. 2.  Орган пословођења. Орган пословођења Факултета је декан.
  3. 3.  Стручни органи. Стручни органи Факултета су: Наставно-научно веће; Изборно веће; Веће департмана; Веће катедре; Комисија за обезбеђење квалитета.
  4. 4.  Студентски парламент. На конститутивној седници Студентског парламента Факултета врши се верификација мандата члановима Студентског парламента а затим се тајним гласањем бирају председник и заменик председника Студентског парламента Факултета. Председник Студентског парламента Факултета руководи радом Студентског парламента, заказује седнице, предлаже дневни ред у складу са Статутом Студентског парламента и Пословника о раду којим се ближе уређује рад Студентског парламента Факултета.

Табела 3.1    Листа организационих јединица у саставу установе

Евиденција:  Прилог 3.1  Статут установе
                          Прилог 3.2  Списак чланова Савета високошколке установе