Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 8 : Студенти

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање студијских програма.

Опис (до 500 речи)

Упис основних академских студија
-- Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
-- Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
-- На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.
-- Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.
-- Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.
-- Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
-- У прву годину основних академских може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању стечено у гимназији или одговарајућој средњој стручној школи.

Упис мастер академских студија
-- У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.
-- Наставно-научно веће факултета утврђује који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму. Веће може одредити стручну комисију које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати  студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.
-- Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

Упис докторских студија
-- У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00 (према правилима која су важила до доношења Закона о високом образовању),
2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер,
-- Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће дипломске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен мастер, као услов за упис на докторске  студије.

Обезбеђивање услова за савладавање студијског програма
Студентима који упишу одговарајуће студијске програме, Факултет обезебеђује неопходне услове за студирање: правовремена доступност наставника, сарадника и стручних служби, литературу у библиотеци, приступ рачунском центру и интернету, лабораторијску опрему за рад.

Табела 8.1  Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији струковних студија
Табела 8.2   Збирни преглед броја студената у претходне три школске године по пољима који студирају на универзитету или академији струковних студија
Табела 8.3   Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи
Табела 8.4  Збирни преглед броја студената по пољима који су стекли диплому на универзитету или академији струковних студија
Табела 8.5  Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у претходне три школске године
Табела 8.6 А.  Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 180 ЕСПБ)
Табела 8.6 Б.  Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ)
Табела 8.6 В.  Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 120 ЕСПБ)
Табела 8.6 Г.  Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 60 ЕСПБ)

Евиденција:  Прилог 8.1  Конкурс за упис студената у текућу школску годину
                          Прилог 8.2  Решење о именовању комисије за пријем студената
                          Прилог 8.3  Ранг листа студената уписаних на установу у претходној школској години
                          Прилог 8.4  Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама
                          Прилог 8.5  Подаци о студентском парламенту