Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.

 • студенти који заврше докторске студије из хемије стичу базичне и когнитивне, практичне и специфичне компетенције са којима могу обављати послове у оквиру стручне и научне делатности;
 • поседују знања, систематско разумевање и критичку свест о истакнутијим темама у неорганској, органској, физичкој, аналитичкој, индустријској хемији, биохемији и хемији животне средине;
 • познају опште хемијске концепте, принципе и законе који примењује у решавању проблема непознате природе;
 • познају предности и ограничености метода и техника хемијске анализе и карактеризације, а у складу са расположивом и доступном интруменатацијом;
 • могу да дефинишу, планирају и извршавају пројекте из различитих области хемије и сродних научних дисциплина;
 • могу да учествују у развоју и реализацији нових поступака у оквиру нових технологија и струке (у области водопривреде и водоснабдевања, производњи хране, припреми и обради сировина, контроли квалитета, заштити животне средине итд.);
 • оспособљени за праћење научне и стручне литературе и обраду литературних података везаних за решавање конкретних захтева и проблема као и за писање извештаја о реализованим пословима и пројектима у делатностима повезаним са научном облашћу у којој су докторске студије али и у сродним, затим имају развијене способности да критички мисле, делују креативно, поштују принципе етичког кодекса и тимски раде;
 • оспособљени су и за самостално писање научних и стручних радова из одређене научне области који се публикују у релевантним научним часописима и саопштавају на научним конференцијама, за употребу комуникационо информационих технологија и овладавању знањима у одговарајућим областима хемије и примењене хемије;
 • способани су за усмену и писану комуникацију, самосталан рад, самоорганизовање и планирање професионалног рада;
 • способани су да комуницирају са стручњацима из других дисциплина на решавању интер и мултидисциплинарних проблема;
 • квалификовани су и за извођење наставе на високошколским установама из научне области докторских студија;
 • способни су да користе информационо-комуникационе технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја;
 • Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.
 • Прилози за стандард 4:
  Прилог 4.1.e Прилог 4.1.ср Додатак дипломи.