Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

ПОСЕБАН СТАНДАРД : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

Своју спремност за успешно извођење докторских студија у областима математичких, рачунарских, физичких и хемијских наука Природно-математички факултет у Нишу доказује на основу следећих показатеља:

 • У последњем петогодишњем периоду периоду наставници и сарадници Природно-математичког факултета публиковали су 957 радова из категорије М20, од чега 56 у М21а, 270 у М21, 231 у М22 и 320 у М23;
 • Наставници, сарадници и истраживачи Природно-математичког факултета су укључени у реализацију 18 међународних пројеката и 40 пројеката програма истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоје Републике Србије;
 • У последњем петогодишњем периоду на Природно-математичком факултету је одбрањено укупно 75 докторских дисертација, а 191 магистарска теза и 237 докторских дисертација одбрањено је на Факултету од његовог оснивања, 1971. године,
 • У протеклом периоду, 117 наставника је било укључено у извођење наставе на докторским студијама, док њих 105 испуњавају услове да буду ментори;
 • У последњем петогодишњем периоду на Природно-математичком факултету реализована су 52 уговоренa истраживања за потребе привреде;
 • Факултет активно сарађује са 165 установа из земље и иностранства са којима

  Табеле за стандард ПС:

  Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација.
  Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету.
  Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи.
  Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничко-истраживачке пројекте.
  Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у установи у претходној школској години.
  Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује
  Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су били ментори у изради доктората.
  Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада
  Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације.