Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Департман за рачунарске науке Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу обезбеђује квалитет високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Правилником о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа, Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, као и Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилником о обезбеђењу квалитета и другим актима Универзитета. Контрола квалитета студијског програма доктор-ских академских студија ДАС Рачунарске науке спроводиће се редовно, у више етапа, на крају сваког семестра. Формирана је Комисија за обезбеђење квалитета Департмана за рачу-нарске науке која ће на крају сваког семестра обављати анкетирање студената, вршити анализу добијених резултата и о томе  извештавати Веће Департмана за рачунарске науке и Комисију за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета. На основу резултата анкете, Комисија за обезбеђење квалитета Департмана и Комисија заобезбеђење квалитета Факултета ће предлагати одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетa излагања наставника и сарадника ангажо-ваних на студијском програму, као и самог начина извођења наставе. О предложеним мерама Комисије за обезбеђење квалитета Департмана, Комисија за обезбеђење квалитета Факултета обавештаваће Веће Департмана за рачунарске науке, као и Наставно-научно веће Факултета. На основу предложених мера, Веће Департмана за рачунарске науке, као и Наставно-научно веће Факултета доносиће одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма. Комисија у предвиђеним временским периодима спроводи самовредновање овог и других студијских програма, и припрема спољашњу проверу квалитета.

Табеле и прилози за стандард 11:
Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет,...).
Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји.
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе.
Прилог 11.2. Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских студија.
Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.
Прилог 11.4. Правилник о уџбеницима.
Прилог 11.5. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).