Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

Студијски програм докторских студија Рачунарске науке је студијски програм у области рачунарских наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Циљеви овог студијског програма докторских студија јесу постизање врхунског нивоа знања у области рачунарских наука, темељно познавање и разумевање најсавременијих трендова у области рачунарских наукa, као и стицање вештина које су неопходне за успешну припрему, објављивање и презентацију резултата научно-истраживачког рада. Студије трају 6 семес-тара, односно 3 школске године, а право уписа на њих имају сва лица која имају завршене  основне и мастер академске студије из области рачунарских наука или акредитоване основне и мастер студије из сродних научних области (математичке науке, електротехничко и рачунарско инжињерство, пословна информатика и друге) и остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на овим студијама. У прву годину докторских студија могу се уписати  лица која су завршила одговарајуће или сродне претходне нивое студија у обиму који се еквиваленцијом признаје да вреди најмање 300  ЕСПБ бодова, као и лица које су завршила одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању. У прву годину докторских студија могу се уписати и лица која студирају одгова-рајуће магистарске студије по наставним плановима и програмима који су важили пре ступа-ња на снагу Закона о високом образовању.
За завршетак ових студија потребно је остварити 180 ЕСПБ, чиме се стиче научни назив доктор наука – рачунарске науке. Студијски програм предвиђа полагање 1 обавезног пред-мета и 8 изборних предмета, који се бирају са листе од 32 понуђена предмета, студијски истраживачки рад на више нивоа, предмет докторског рада, који је подељен у два дела и реализује се кроз научно-истраживачки рад, као и израду и одбрану докторске дисертације. Већина изборних предмета припада оним дисциплинама у оквиру којих се на Департману за рачунарске науке Природно-математичког факултета спроводе интензивна научна истраживања и постижу врхунски научни резултати. Зависно од избора тих предмета и научно-истраживачких тема у оквиру студијског истраживачког рада, студенти се укључују у одговарајућу истраживачку групу, и кад год је то могуће, укључују се у рад научно-истраживачких пројеката Министарства науке Републике Србије, а сада Фонда за науку Републике Србије, који се реализују на Факултету. Докторска дисертација треба да садржи оригиналне резултате научно-истраживачког рада студента, и захтева се да део тих резултата буде објављен или прихваћен за објављивање у часописима категорије М21а, М21, М22 и М23, према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Овај студијски програм урађен је у складу са препорукама из документа “Doctoral Program-mes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Programmes Project”, који је 2005. године публиковала Европска асоцијација универзитета и који садржи детаљну анализу програма докторских студија у Европи и даје основне смернице за њихово даље унапређење, као и и у складу са основним принципима  даљег развоја докторских програма представљеним у  документу  “Doctoral Programmes in Europe’s Universities: Achievements and Challenges ”, публикованом од стране исте организације 2007. године.

Прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Публикација установе
Сајт установе: www.pmf.ni.ac.rs