Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

Основни циљ овог студијског програма докторских студија је постизање врхунског нивоа зна-ња у области рачунарских наука, као и темељног познавања и разумевања најсавременијих трен-дова у области рачунарских наука. Поред тога, циљ овог студијског програма је и упознавање са структуром научно-истраживачког процеса и стицање вештина које су неопходне за успешну припрему, објављивање и презентацију резултата научно-истраживачког рада према највишим светским стандардима у рачунарским наукама, чиме ће студент бити оспособљен за самосталан научно-истраживачки рад. Студијски програм усмерава студенте ка оним областима рачунар-ских наука у којима наставници на том студијском програму постижу врхунске, светски призна-те научне резултате, што студентима омогућује да се на најбржи и најефикаснији начин укључе у научно-истраживачки рад.


Коначно, у важне циљеве овог студијског програма спада и упознавање студената са могућим новим правцима развоја рачунарских наука и технологија у будућности, посебно са новим не-конвенционалним моделима израчунавања и рачунарским парадигмама инспирисаним проце-сима складиштења, преноса и обраде информација какви се одвијају у природи. Поред тога, веома важан циљ овог студијског програма јесте  да оспособи кадрове способне да се ухвате у коштац са проблемима научно-истраживачке природе који се срећу у привреди.
Прилози за стандард 3:


Прилог 1.1. Публикација установе
Сајт установе: www.pmf.ni.ac.rs