Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 10 : Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма докторских студија и броју студената који се уписују.

Осим импозантних људских ресурса (Стандард 9.), Природно-математички факултет у Нишу располаже и адекватним просторним, техничко-технолошким, библиотечким и другим ре-сурсима потребним за реализацију студијског програма докторских студија Рачунарске науке. Факултет располаже потребним учионичким простором (Табела 10.2.), библиотеком са читаоницом и више од 35000 библиотечких јединица, од који је значајан део из области рачунарских наука и сродних научних области. Студентима докторских студија на распо-лагању су и 4 рачунарске лабораторије, а омогућено им је да користе и опрему набављену из средстава научно-истраживачких пројеката који се реализују на факултету, смештену у кабинетима наставника, као и опрему у лабораторији коју користе запослени у рачунском центру факултета. Факултет располаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом,  која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Универзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. Студенти преко локалне мреже факултета имају приступ интернету, а преко КоБСОН-а им је доступан велики број научних база података и значајни библиотечки ресурси. До корисних научних информација студенти могу доћи и преко Веб-сајта Факултета, као и преко факултетског интранета. За извођење наставе наставницима су на располагању савремена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори и друго.

Табеле и прилози за стандард 10:
Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду.
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад.
Прилог 10.1 План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.
Прилог 10.2 Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама.
Прилог 10.3 Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.