Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса.

Успех студената у савлађивању наставног градива студијских програма оцењује се у складу са нормама предвиђеним Законом, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилни-цима Природно-математичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предис-питним обавезама и на испиту, при чему се испуњењем предиспитних обавеза може стећи 30-60 поена, а полагањем завршног испита 40-70 поена. Збирни број поена се на стандардизован начин претвара у коначну оцену (51-60: шест, 61-70: седам, 71-80: осам, 81-90: девет, 91-100: десет). Напредовање сваког студента оцењује се једном годишње и пред-ставља саставни део извештаја о самовредновању студијског програма.
Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова, који се раде на задату тему. У трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија М21а, М21, М22 или М23, према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Срби-је). Такви оригинални резултати такође представљају и показатељ научног доприноса док-торске дисертације, и представљају услов за њену пријаву и одбрану. Да би пријавио тему докторске дисертације, студент мора да има 1 научни рад објављен или прихваћен за објав-љивање у часописима категорије М21а, М21, М22 или М23, а да би бранио докторску дисер-тацију мора имати 2 научна рада објављена или прихваћена за објављивање у часописима категорија М21а, М21, М22 или М23, при чему студент мора да буде први аутор најмање једног од тих радова, а сам рад треба да буде повезан са садржајем докторске дисертацијом.

Табеле и прилози за стандард 8:
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).
Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске дисертације.
Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.