Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

Увод

Назив студијског програма

ДАС Рачунарске науке

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

−−−

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу, Природноматематички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна или уметничка област

Рачунарске науке

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180 ЕСПБ

Назив дипломе

Доктор наука – рачунарске науке

Дужина студија

3 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2008

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

−−−

Акредитован број на овом студијском програму

15 по години

Планирани број студената који ће се уписати на прву годину студија (укупан број прва x 3) овог студијског програма

10 по години

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

03.07.2020. год., Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски

Година када је програм акредитован

2008

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.rs