Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија.

Опис (највише 300 речи):

Студијским програмом докторских студија Рачунарске науке предвиђа се да студент током студија положи 9 испита, од чега 1 обавезан (Методологија научно-истраживачког рада) и 8 изборних предмета, који се бирају са списка од укупно 32 понуђена предмета. Обавезни пред-мет има 2 часа предавања недељно и носи 2 ЕСПБ, а сви изборни предмети имају по 4 часа предавања недељно и носе по 10 ЕСПБ,  осим предмета Одабрана поглавља из статистике, који се узима са студијског програма докторских студија Математгика и носи 11 ЕСПБ. У сваком од 6 семестара студија предвиђен је посебан студијски истраживачки рад. У првом семестру предвиђено је 10 часова СИР-а са 8 ЕСПБ, у другом, трећем и четвртом семестру по 12 часова СИР-а са по 6 ЕСПБ, а у петом и шестом семестру по 10 часова СИР-а са по 15 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова који се раде на задату тему. У првој години докторских студија студијски истраживачки рад подразумева да студент обради неке теме које би представљале припрему за његов даљи научно-истраживачки рад, и на том нивоу се од студента не захтева да има оригиналне научне резултате. У другој години студија студент ће добити теме које ће од њега захтевати да дође до извесних нових научних резултата, али се од њега неће захтевати да те резултате верификује и њиховим публиковањем у научним часописима, већ верификацију врше само наставници код којих је студент изабрао теме семинарских радова. Коначно, у трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата из одабраних научно-истраживачких тема, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја. Зависно од одабраних научно-истраживачких тема  у оквиру студијског истраживачког рада, студенти се укључују у одго-варајућу истраживачку групу, и кад год је то могуће, укључују се у рад научно-истражи-вачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а сада Фонда за науку Републике Србије, који се реализују на Факултету. Докторска дисер-тација треба да садржи оригиналне резултате научно-истраживачког рада студента, и захтева се да део тих резултата буде објављен или прихваћен за објављивање у часописима категорије М21а, М21, М22 и М23, према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Такви оригинални резултати су услов за одбрану докторске дисер-тације, која представља завршни део студијског програма докторских студија и носи 30 ЕСПБ.

Табеле и прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија.
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације.
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама.
Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу).
Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама.