Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 6 : Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм докторских студија ДАС Рачунарске науке прати све савремене светске токове и стање струке и науке у пољу природно-математичких наука, односно у области рачунарских наука. Овај студијски програм урађен је у складу са препорукама из документа  “Doctoral Programmes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Pro-grammes Project”, који је 2005 године публиковала Европска асоцијација универзитета, и који садржи детаљну анализу програма докторских студија у Европи и даје основне смернице за њихово даље унапређење и “Doctoral Programmes in Europe’s Universities: Achievements and Challenges ” из 2007. године. Приликом израде студијског програма испоштоване су многе препоруке из овог документа и позитивна искуства са многих европских универзитета, а посебно препоруке које се тичу структуре и организације докторских студија, интеграције студената у активне истраживачке групе и научно-истраживачке пројекте, поступка селекције студената, менторског рада, спровођења испита, правила везаних за оцену и одбрану докторске дисертације, и слично. Овај студијски програм упоредив је са многим програмима докторских студија на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора, а неки од тих програма наведени су у прилогу.

Утврђивање изборних предмета и истраживачких тема које се нуде студентима у потпуности прати савремени светски токови и стање науке у овој области. Наиме, поменути предмети и истраживачке теме припадају оним дисциплинама у оквиру којих се на Природно-матема-тичком факултету у Нишу спроводе интензивна научна истраживања, реализују научно-истраживачки пројекти, и при томе се постижу постижу врхунски научни резултати. О томе да та истраживања прате савремене светске токове и стање науке сведочи и чињеница да су резултати тих истраживања публиковани у најреномиранијим светским научним часописима у области рачунарских и математичких наука.

Прилози за стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).