Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

У прву годину докторских академских студија могу се уписати сва лица која имају завршене  основне и мастер академске студије из области рачунарских наука или акредитоване основне и мастер студије из сродних научних области (математичке науке, електротехничко и рачу-нарско инжињерство, пословна информатика и друге) и остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на овим студијама. У прву годину докторских студија могу се уписати  лица која су завршила одговарајуће или сродне претходне нивое студија у обиму који се еквиваленцијом признаје да вреди најмање 300  ЕСПБ бодова, као и лица које су завршила одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању. Поред наведених услова, лица која се уписују у прву годину докторских студија на претходним студијама морају имати просечну оцену најмање 8 (осам).
У прву годину докторских студија могу се уписати и лица која студирају одговарајуће магис-тарске студије по наставним плановима и програмима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. У овом случају примењује се дао Правилника Факултета о докторским академским студијама, који се односи на прелазе са сродних студијских програ-ма. Студенти са завршеним магистарским студијама из области рачунарских наука и сродних научних области могу уписати трећу годину докторских студија, при чему се њима признаје 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.
Ранг листа за упис студената до одобреног броја се формира на основу укупне остварене про-сечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама.
Сродност научне области са облчашћу рачунарских наука утврђена је Правилником о доктор-ским академским студијама Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.
Услов за упис докторских студија јесте познавање бар једног страног језика. Проверу знања страног језика врши Природно-математички факултет.

Табеле и прилози за стандард 7:
Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за акредитацију).
Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).