Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 12 : Јавност у раду

Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске дисертације као завршног рада докторских студија.

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу поседује дигитални репозиторијум у коме се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и пода-цима о научним радовима кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану и сви ови подаци су јавно доступни на сајту Факултета.
Подаци о менторима, заједно са подацима о њиховој компетентности и претходним ментор-ствима, такође су јавно доступним на званичној веб страници Природно-математичког фа-култета.

Прилози за стандард 12:
Прилог 12.1 -Дигитални репозиторијум - сајт установе.
Прилог 12.2 - Подаци о менторима - сајт установе.