Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Сврха студијског програма докторских студија ДАС Рачунарске науке је образовање научног кадра оспособљеног за самосталан научно-истраживачки рад у области рачунарских наука, као и за критичку процену истраживања у тој и сродним научним областима. Образовањем таквог научног кадра обезбеђује се, не само научни подмладак на универзитетима и научним институтима, већ и у свим другим институцијама и привредним организацијама у којима је за реализацију истраживачких и развојних пројеката неопходно коришћење најсавременијих достигнућа у области рачунарских наука, у којима су потребни знање и вештине које ће студенти стећи успешним завршетком ових докторских студија. На тај начин овај студијски програм остварује своју веома значајну друштвену улогу, поспешујући не само развој науке, већ и општи развој друштва. Објављивањем резултата својих научних истраживања у рено-мираним међународним часописима, и презентовањем тих резултата на међународним науч-ним конференцијама, студенти ових докторских студија ће битно утицати и на стварање и одржавање позитивне слике о нашој земљи у свету.

Прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установе
Сајт установе: www.pmf.ni.ac.rs