Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има потребну научну компетентност.

Наставу на студијском програму докторских студија ДАС Рачунарске науке изводи 20 нас-тавника, од чега је 8 редовних професора, 1 научни саветник, 8 ванредних професора и 3 доцента. Од 20 ангажованих наставника на овом студијском програму њих 19 је у сталном радном односу са пуним радним временом на Природно-математичком факултету у Нишу, док је један ангажован по уговору о допунском раду. Наставници који учествују у реализа-цији овог студијског програма су високо компетентни научници у областима којима припа-дају предмети које предају, о чему сведочи и импозантан број научних радова у тим облас-тима које су поменути наставници публиковали у водећим часописима међународног значаја и часописима међународног значаја (Табела 9.6: Компетентност наставника). У научно-истра-живачке пројекте Министарства науке републике Србије и друге домаће и међуна-родне пројекте укључено свих 20 наставника са овог студијског програма (Табела 9.4). Већина њих су били ангажовани као истраживачи на научно-истраживачким пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из области рачунар-ских наука чији је носилац Природно-математички факултет у Нишу. Од 20 наставника који учествују у реализацији студијског програма, њих 19 испуњава услове да буду ментори при изради докторских дисертација на овом студијском програму, а њих 8 је већ руководило израдом докторских дисертација (Табела 9.7: Листа ментора).

НАПОМЕНА 1: Део наставника ангажованих на овом студијском програму ангажован је и на студијским програмима
– „Мастер 4.0 – Интелигентна анализа података“ – студијски програм мастер академских сту-дија Универзитета у Нишу који реализују Природно-математички и Економски факултет Уни-верзитета у Нишу;
– „Докторска школа математике“ – студијски програм докторских академских студија,  зајед-нички студијски програм Природно-математичких факултета Универзитета у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и Државног универзитета у Новом Пазару.
Наставници Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу на оба студијска про-грама имају статус „Запослен са пуним радним временом (100%)“, али након последњег ажу-рирања софтвер НАТ 2019 то не више не прихвата. Због тога ангажовања и оптерећења на овим студијским програмима у софтверу НАТ 2019 нису наведена (односно избрисана су), али су остала у Табели 9.1.

НАПОМЕНА 2: Др Мирослав Ћирић, редовни професор, биран је по правилима пре доноше-ња Закона о високом образовању из 2005. године и има избор за две уже научне области, и за УНО Математика и за УНО Рачунарске науке. Софтвер НАТ 2019 пријављује грешку када се наведу две УНО, тако да је тамо наведена само УНО МАтематика, док су у Табели 9.1 наве-дене обе уже научне области.

Табеле и прилози за стандард 9:
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са пуним радним временом.
Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са neпуним радним временом.
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија - допунски рад.
Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте
Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте 
Табела 9.6. Компетентност наставника.
Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма докторских студија  (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог студијског програма).
Табела 9.8. Компетентност ментора.
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија.
Прилог 9.4. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, наставника  - допунски рад  на студијском програму докторских студија.
Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.  
Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са научним звањем).
Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном процесу које нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем)
Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора.