Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 1 : Основни задаци и циљеви високошколске установе

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

Природно-математички факултет у Нишу има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања у Србији а који су утврђени Законом о високом образовању Републике Србије. У оквиру своје основне делатности, Факултет реализује образовни, стручни и научноистраживачки рад у области природно-математичких наука.

Циљеви Факултета су:

 1. пружање могућности стицања високог образовања под једнаким условима свим појединцима,
 2. стални развој и одржавање квалитета образовног и научног процеса,
 3. развој квалитетног научног подмлатка у оквиру докторских студија,
 4. успостављање научне и образовне сарадње са сличним инсититуцијама у земљи и иностранству,
 5. укључивање у домаће и међународне научне и стручне пројекте,
 6. организација научних и стручних скупова,
 7. објављивање научних и стручних резултата наставника, сарадника и истраживача Факултета у међународним и домаћим научним часописима,
 8. објављивање монографија, уџбеника и помоћних уџбеника.

 

Основни задаци Факултета су:

 1. реализација студијских програма из области: биолошких наука, гео-наука, математичких наука, рачунарских наука, физичких наука и хемијских наука,
 2. савремено образовање студената на свим нивоима студија, које свршеним студентима омогућава адекватно запошљавање,
 3. обезбеђивање одвијања квалитетне наставе на свим студијским програмима које реализује Факултет,
 4. обезбеђивање квалитетног наставног и ненаставног особља Факултета,
 5. обезбеђивање финансијских и материјалних средстава за функционисање Факултета,
 6. реализација научноистраживачке делатности кроз ангажовање наставника, сарадника и истраживача који учествују у научноистраживачком раду, подстицање младих сарадника за усавршавања у научноистраживачким институцијама у иностранству у оквиру међународних програма размене (мобилности) сарадника и/или програма постдок­торских усавршавања и кроз подстицање истраживача да припреме и поднесу пријаве за међународне пројекте,
 7. реализација издавачке делатности кроз издавање следећих публикација: уџбеника, помоћних уџбеника, монографија, зборника, научних и стручних часописа, као и других публикација,
реализација стручне делатности кроз проширење врста услуга и унапређење квалитета и квантитета услуга у духу конкурентне понуде ка трећим лицима.

 

Прилози за стандард 1:

Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1.