Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 11 : Унутрашњи механизми за осигурање квалитета

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.

  Систематско праћење и периодичну проверу квалитета Факултет обавља у оквиру унутрашње и спољашње провере квалитета које су коордисане од стране Комисије за обезбеђење квалитета Факултета и шест Комисија за обезбеђење квалитета департмана.
Систематско праћење, оцењивање, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима, регулисано је следећим актима:
  • - Статут Природно-математичког факултета,
  • - Правилник о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу,
  • - Стратегија обезбеђења квалитета на ПМФ-у,
  • - Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета,
  • - Мере и субјекти за спровођење Стратегије обезбеђења факултета,
  • - Правилник о спровођењу електронског анкетирања на ПМФ-у.

Важну улогу у прикупљању информација значајних за праћење квалитета Факултета, има Информациони систем који обухвата специјализоване програме за анализу напредовања студената од пријемног испита до дипломирања, али и квалитета наставе и научноистраживачког рада запослених.
Факултет врши систематичну контролу појединих сегмената обезбеђења квалитета путем анонимних анкета. У том смислу, студенти једном до два пута годишње попуњавају анкете, које им се достављају електронским путем. Анкете садрже информације о педагошком и методичком раду предавача, редовности држања наставе и консултација, коришћеним наставним методама, усклађености испита и предаваног градива. Такође, кроз текстуално поље, студенти могу да дају општи коментар о предавачу и настави, да изнесу своје предлоге и да се осврну на питања која анкетом нису обухваћена. Осим анкета које се односе на квалитет наставног процеса, спроводе се и анкете о објективности оцењивања, организацији и начину полагања испита. Поред тога, студенти се посебно анкетирају и по питању рада органа управљања и стручних служби Факултета.
Факултет периодично тражи повратну информацију од послодаваца који запошљавају дипломиране студенте Факултета. Подаци се скупљају путем анкета, које се дистрибуирају на скуповима попут сајмова запошљавања, конференцијама из обасти, итд., или путем упитника који се шаљу послодавцима.
У циклусима самовредновања 2010-2013, 2013-2016 и 2015-2018 установљена је прецизна динамика анкетирања студената, и то: на крају сваког семестра анкетирање о квалитету силабуса и реализованој настави на предметима, и периодично (годишње), анкетирање студената о другим областима квалитета: рад служби и управе Факултета, техничка опремљеност, квалитет библиотечких ресурса и укључивање студената у одлучивање на Факултету.

Табеле и Прилози за стандард 11:
Табела 11.1  Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет,...) на Установи.

Табела 11.2  Листа чланова Одбора за квалитет – ако постоји
Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања у Установи.
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима на Установи
Прилог 11.4  Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).