Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 13 : Јавност у раду

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима.

Све релевантне информације потребне студентима као и будућим студентима Природно-математичког факултета у Нишу објављују се  на веб страници Факултета www.pmf.ni.ac.rs
Такође, широј јавности су доступне опште информације о самом Факултету, информације о акредитацији Факултета и акредитацији студијских програма, акта Факултета, услови уписа, износ школарине, стратегија обезбеђења квалитета, годишњи план рада, информације о јавним набавкама, информације о запосленима, актуелне вести и др.
Такође, Факултет објављује податке о научним и стручним квалификацијама и ангажовању наставника и сарадника.

Дигитални репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Нишу налази се у отвореном приступу на веб страници

www.ni.ac.rs/univerzitet/otvorena-nauka/repozitorijum-doktorskih-disertacija

Прилози за стандард 13:

Прилог 13.1  Информатор за студенте- Установе, Водич за студенте, сајт Установе итд.