Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 10 : Библиотека, уџбеници и информациона подршка

Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информатичке ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.

    

Факултет поседује библиотеку са 2 читаонице. Библиотека располаже са укупним фондом од 56 513 библиотечких јединица, првенствено из области природно-математичких наука, које обезбеђују и унапређују наставни процес. Библиотечке ресурсе чине сопствени фондови монографских публикација (23 020) и 33 493 свезака часописа, као и КоБСОН (приступ електронским часописима). Поред лисног библиотечког каталога ради се и електронски каталог на платформи COBISS у коме се налазе све монографске публикације.

Факултет  обезбеђује  студентима  неопходне  информатичке ресурсе за савлађивање градива, и то: информациони систем, компјутерске лабораторије и сервере који су намењени настави, веб сервер и мејл сервер, рачунарску мрежу са бежични интернетом а и EDUROAM. Факултет поседује 5 компјутерских лабораторија опремљених са 85 рачунара који студентима и наставницима омогућавају несметано извођење наставе и коришћење интернета. Такође, постоји и сервер на коме студенти Рачунарских наука могу да користе SQL и Веб сервер у оквиру наставе. Постоје и сервиси за учење на даљину (Moodle сервери и Teams). Свим наставницима и студентима је отворен налог на Office 365. Факултет поседује и 1 рачунар са потребним софтвером за слабовиде особе. Рачунарска мрежа Факултета је заснована на Cisco мрежној опреми. Уз помоћ савременог firewall-а на интернет је пoвезана 10Gb оптиком. Инсталирано је више од 300 прикључака (мин. 3 по просторији).
Табеле и Прилози за стандард 10:

Табела 10.1  Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи
Табела 10.2  Збирни преглед броја уџбеника по областима (на српском и другим језицима) који су доступни студентима.
Прилог 10.1  Извод из библиотечке књиге инвентара Установе.
Прилог 10.2  Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара за установу